ปริญญาตรี

หลักสูตร บัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม :บัญชีบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)
ชื่อย่อ : บช.บ. (สาขาวิชาการบัญชี)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม :Bachelor of Accountancy (Accountancy Program)
ชื่อย่อ : B. Acc. (Accountancy Program)

ปรัชญาหลักสูตร

นักบัญชีนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์

สร้างนักบัญชีที่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและเป็นนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ

พันธกิจ

1. การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการบัญชีและธุรกิจ เพื่อการบูรณาการศาสตร์ทางธุรกิจ
2. การสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางด้านบัญชี ได้แก่ สภาวิชาชีพบัญชีกรมสรรพากร สถานประกอบการ และบริษัทชั้นนำ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อให้มีทักษะในการทำงานด้านบัญชี และความรับผิดชอบต่อสังคม
3. การพัฒนาให้มีทักษะทางการบัญชีโดย
3.1 การฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการการใช้ Microsoft Excel for Accounting
3.2 การฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
3.3 การฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารองค์กรทางด้านงานบัญชี (Enterprise Resource Planning: ERP)
3.4 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางบัญชีกับสถานประกอบการ

เป้าประสงค์

มุ่งพัฒนาบัณฑิตที่สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อการแก้ไขปัญหาและการทำงานในองค์กรได้รวมทั้งการมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม โดย ฝึกให้มีทักษะทางการบัญชีจากการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) และได้รับความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อสร้างการเรียนรู้ทางการ บัญชี ผ่านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางบัญชีเพื่อเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ

อัตลักษณ์

นักบัญชีที่มีทักษะหลากหลาย (Muti-skill) และมีความรับผิดชอบ

เอกลักษณ์

นักบัญชี นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ

จุดเด่นของสาขา

หลักสูตรได้พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งได้แก่ นักบัญชีนักปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีกระบวนการพัฒนาสมรรถนะเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ (Knowledge) ในศาสตร์ที่หลากหลาย สามารถบูรณาการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้จริง โดยเกิดจาก 1) การเรียนรู้จากห้องเรียนและนอกห้องเรียน 2) การถ่ายทอด ประสบการณ์จากบุคคลหรือองค์กรกับงานบัญชี 3) การฝึกปฏิบัติตนจนเกิดทักษะ (Skill) ในการทำบัญชี ก่อให้เกิดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนั้นสมรรถนะ (Competency) ของนักศึกษาบัญชีจึงสามารถสรุปได้ดังนี้

ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษา เป็นภาษาไทย เเละภาษาอังกฤษ

รายละเอียดหลักสูตร

-

ตัวอย่างการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา

1. การเรียนรู้ผ่านการจำลองสถานการณ์การวางระบบบัญชี
2. ผ่านการอบรม ที่ได้รับการรับรอง ด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ERP
3. สามารถเป็นผู้สอบบัญชีได้ ภายใน 5 ปี หลังจบการศึกษาแผนการรับนักศึกษา

สมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ (https://dataset.vru.ac.th/ ) click
สมัครออนไลน์ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/Homepages.php) click ดาวน์โหลดใบสมัคร
สอบถามข้อมูลได้ที่ MS102 สาขาวิชาการบัญชี โทร : 0-2529-3847
อีเมล: -ค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี


ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,500 บาท

ค่าเทอมแต่ละเทอม 11,000 บาท

รวมค่าเทอมตลอดหลักสูตร 88,000 บาท

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรประกอบไปด้วย

จำนวนหน่วยกิต หมวดวิชา
1.) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2.2) วิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาบังคับ 84 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
3.) หมวดวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 84 หน่วยกิต
4.) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

กลุ่มวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป XXXXXX ภาษา การสื่อสาร เเละเทคโนโลยีสารสนเทศ -
หมวดวิชาเอกบังคับ MAC102 การบัญชีชั้นต้น 1 3(2-2-5)
MGM101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6)
MMK101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต : 9


ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาพื้นฐานเสริม VLE101 การเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 0(3-0-6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป XXXXXX การศึกษาทั่วไป -)
หมวดวิชาเอกบังคับ MAC103 การบัญชีชั้นต้น 2 3(2-2-5)
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
MFB101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
MGM102 องค์การเเละการจัดการ 3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต : 12


กลุ่มวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศพื้นฐานเสริม VLE210 กลยุทธ์การฟัง-พูดสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 0(1-2-5)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป XXXXXX การศึกษาท่วไป -
หมวดวิชาเอกบังคับ MAC201 การบัญชีชั้นกลาง 1 3(3-0-6)
MAC207 กฎหมายธุรกิจเเละกฎหมายวิชาชีพ 3(3-0-6)
MBC103 การใช้โปรเเกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ 3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต : 9


ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป XXXXXX การศึกษาทั่วไป -
หมวดวิชาเอกบังคับ MAC202 การบัญชีชั้นกลาง 2 3(3-0-6)
MAC204 การบัญชีต้นทุน 2 3(3-0-6)
MAC205 การภาษีอากร 1 3(3-0-6)
MAC208 สถิติธุรกิจเเละงานวิจัย 3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต : 12

กลุ่มวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3


ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาพื้นฐานเสริม VLE310 กลยุทธ์การอ่าน-เขียนสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 0(3-0-6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป XXXXXX การศึกษาทั่วไป -
หมวดวิชาเอกบังคับ MAC206 การภาษีอากร 2 3(3-0-6)
MAC301 การบัญชีชั้นสูง 1 3(3-0-6)
MAC305 การวิเคราะห์งบการเงินเเละการรายงานทางการเงิน 3(3-0-6)
MAC373 การวางระบบและปฏิบัติงานทางบัญชี 3(3-0-6)
MEC302 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0-6)
VLE201 การพัฒนาทักษะการฟังเเละการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต : 18


ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาพื้นฐาน VLE205 เลือกเสรี 0(3-0-6)
หมวดวิชาเอกบังคับ MAC302 การบัญชีชั้นสูง 2 3(3-0-6)
MAC306 การควบคุมภายในเเละการบริหารความเสี่ยงองค์กร 3(3-0-6)
MLM307 การจัดการเพื่อการนำเข้าเเละส่งออกสำหรับธุรกิจระดับโลก 3(3-0-6)
VLE206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน 3(3-0-6)
MAC351 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต : 15

กลุ่มวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4


ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาภาคปฏิบัติ MAC487 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 1(45)
หมวดวิชาเลือกเสรี FEE002 เลือกเสรี 3(3-0-6)
MGM306 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
MAC421 สัมนาการบัญชีการเงิน 3(3-0-6)
MAC472 การวิจัยทางการบัญชี 3(3-0-6)
หมวดวิชาเอกบังคับ MAC304 การสอบบัญชี 3(3-0-6)
MAC401 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต : 19

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาภาคปฏิบัติ MAC488 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 6(960)
รวมหน่วยกิต : 6

อาชีพหลังจบการศึกษา


1. ประกอบอาชีพในสายการบริหารจัดการร้านค้าสมัยใหม่ในระดับบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายสนับสนุนสายงานด้านต่างๆ
ในบริษัทที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
2. สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวในด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เป็นต้น

บรรยากาศ

รูปภาพบรรยากาศภายในสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภารดี นึกชอบ

ตำเเหน่ง

- ประธานสาขาวิชาการบัญชี

คุณวุฒิ

- บช.ม. การบัญชี

- บช.บ. การบัญชี

e-mail

- paradee@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

อาจารย์ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ์

ตำเเหน่ง

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

คุณวุฒิ

e-mail

- teetirat@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

อาจารย์ปริยากร สว่างศรี

ตำเเหน่ง

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

คุณวุฒิ

- บธ.ม. การบัญชี

- บธ.บ. การบัญชี

e-mail

- pariyakorn@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ

ตำเเหน่ง

- ผู้ช่วยอธิการบดี

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

คุณวุฒิ

- บช.ม. การบัญชี

- บธ.บ. การบัญชี

e-mail

- siriporn@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

อาจารย์อภิชาติ การะเวก

ตำเเหน่ง

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

คุณวุฒิ

- บช.ม. การบัญชี

- บธ.บ. การบัญชี

e-mail

- apichart.ka@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

อาจารย์ประจำหลักสูตร


Mike

ผศ.ภารดี นึกชอบ

ประธานสาขาวิชาการบัญชีJane

อาจารย์ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชีMike

อาจารย์ปริยากร สว่างศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชีJohn

อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชีJohn

ผศ.อภิชาติ การะเวก

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี