ปริญญาตรี

หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลเเละมัลติมีเดีย

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : นิเทศศาสตร์บัณฑิต(นิเทศศาสตร์)
ชื่อย่อ : นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม :Bachelor of Communication Arts (Communication Arts)
ชื่อย่อ : B. Com. Arts. (Communication Arts)

ปรัชญาหลักสูตร

สร้างสรรค์ ถูกต้อง เป็นธรรม นำสังคม

ปณิธาน

มุ่งผลินบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีนิเทศศาสตร์และการสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ การผลิตสื่อสมัยใหม่ การถ่ายภาพ การสร้างสรรค์งานอีเว้น ในระดับ มืออาชีพ

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพเชิงสร้างสรรค์และมีความสามาถใช้เทคโนโลยีด้านนิเทศศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงาน
2. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา มีวิจารณญาณในการประกอลสัมมาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม
3. พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทสังคมและสอดคล้องกับปรัชญาชองสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย
4. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
5. บูรณาการกระบวนการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์

1. สร้างบัณฑิตให้มีศักยภาพด้านนิเทศศาสตร์ได้มาตรฐานระดับชาติ
2. สร้างบัณฑิตให้มีศักยภาพสอดคล้องกับบิบทของสังคมระดับประเทและต่างประเทศ
3. สร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถประกอบลสัมาวิชาชีพ มีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม

อัตลักษณ์

มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีความสามารถด้านการสร้างสรรค์

เอกลักษณ์

มีความสามารถด้านเทคโนโลยีนิเทศศาสตร์และสร้างสรรค์ผลงานได้ในระดับมืออาชีพ

จุดเด่นของสาขา

1. เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงจากกิจกรรมเสริมทักษะ
2. มีห้องปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐาน

ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษา เป็นภาษาไทย เเละภาษาอังกฤษ

รายละเอียดหลักสูตร

-

ตัวอย่างการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา

1. นักประชาสัมพันธ์
2. นักสื่อสารการตลาด
3. นักจัดอีเวนต์
4. ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
5. นักวารสารศาสตร์แผนการรับนักศึกษา

สมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ (https://dataset.vru.ac.th/ ) click
สมัครออนไลน์ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/Homepages.php) click ดาวน์โหลดใบสมัคร
สอบถามข้อมูลได้ที่ MS104 สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลเเละมัลติมีเดีย โทร : 0-2529-3847
อีเมล: presoffice@vru.ac.thค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี


ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,500 บาท

ค่าเทอมแต่ละเทอม 15,000 บาท

รวมค่าเทอมตลอดหลักสูตร 80,000 บาท

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรประกอบไปด้วย

จำนวนหน่วยกิต หมวดวิชา
1.) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2.2) วิชาเฉพาะ 98 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาบังคับ 51 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือก 40 หน่วยกิต
3.) หมวดวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
4.) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

กลุ่มวิชาการสื่อสารดิจิทัลเเละมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 3(2-2-5)
VGE105 ภาษา การสื่อสารเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ 4(2-4-6)
VLE101 การเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 0(3-0-6)
หมวดวิชาเอกบังคับ MCA101 หลักนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6)
MCA102 ถ่ายภาพเบื้องต้นสำหรับงานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5)
MCA105 ภาษาอังกฤษสำหรับงานนิเทศศาสตร์ 1 3(2-2-5)
MCA121 หลักวิทยุกระจายเสียงเเละวิทยุโทรศัพท์ระบบดิจิทัล 3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต : 19


ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
VGE106 นวัตกรรมเเละการคิดทางวิทยาศาสตร์ 4(2-4-6)
หมวดวิชาเอกบังคับ MCA103 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5)
MCA106 ภาษาอังกฤษสำหรับงานนิเทศศาสตร์ 2 3(2-2-5)
MCA112 หลักการโฆษณาเเละประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6)
MCA204 การข่าวเบื้องต้น 3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือกเสรี FEE000 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต : 21


กลุ่มวิชาการสื่อสารดิจิทัลเเละมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)
VGE107 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 4(2-4-6)
หมวดวิชาเอกบังคับ MCA104 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5)
MCA231 การสื่อสารการตลาดเเบบบูรณาการ 3(2-2-5)
MCA106 ถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารทางการตลาดเเละสร้างภาพลัษณ์ 3(2-2-5)
MCA206 การออกเเบบเเละผลิตสื่อดิจิทัล 3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต : 18


ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน 2(1-2-3)
VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 4(2-4-6)
หมวดวิชาเอกบังคับ MCA202 กฎหมายเเละจริยธรรมสื่อสารมวลชน 3(3-0-6)
MCA203 วิจัยการสื่อสาร 3(2-2-5)
MCA327 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
MCA306 การสื่อสารข้ามนวัฒนธรรม 3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต : 18

กลุ่มวิชาการสื่อสารดิจิทัลเเละมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 3


ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 4(2-4-6)
หมวดวิชาพื้นฐานเสริม VLE205 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่งานอาชีพ 0(3-0-6)
หมวดวิชาเลือกเสรี FEE002 เลือกเสรี 3(3-0-6)
หมวดวิชาเอกบังคับ MCA321 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงเเละวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5)
MCA325 การสร้างสรรค์เเละผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเเละวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 3(2-2-5)
หมวดวิชาเอกเลือก MCA328 ฉากเเละการออกเเบบเพื่อรายการโทรทัศน์ 3(2-2-5)
MCA446 สื่อใหม่เเละการสื่อสารการเมือง 3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต : 19


ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเอกบังคับ MCA401 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5)
MCA422 การถ่ายภาพเชิงธุรกิจ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเอกเลือก MCA307 ระเบียบวิจัยการสื่อสาร 3(2-2-5)
MCA413 สื่อสารประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5)
MCA416 การวางแผนการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5)
MCA438 การประพันธ์เพลงเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต : 18

กลุ่มวิชาการสื่อสารดิจิทัลเเละมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 4


ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาภาคปฏิบัติ MCA402 การเตรียมฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพสาขานิเทศศาสตร์ 2(90)
MCA403 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 1(45)
หมวดวิชาเอกเลือก MCA417 การจัดนิทรรศการ 3(2-2-5)
MCA423 การประกอบธุรกิจนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5)
MCA447 การข่าวสื่อเครือข่ายเชิงสังคม 3(2-2-5)
MCA448 รู้เท่าทันสื่อ 3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต : 15

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาภาคปฏิบัติ MCA404 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขานิเทศศาสตร์ 5(450)
MCA405 สหกิจศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 6(640)
รวมหน่วยกิต : 10

อาชีพหลังจบการศึกษา


1. นักประชาสัมพันธ์
2. นักสื่อสารการตลาด
3. นักจัดอีเวนต์
4. ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
5. นักวารสารศาสตร์

บรรยากาศ

รูปภาพบรรยากาศภายในสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย ยะรี

ตำเเหน่ง

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาสื่อสารดิจิทัลฯ

คุณวุฒิ

- นศ.ม. การโฆษณา

- พธ.บ รัฐประศาสนศาสตร์

- รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์

e-mail

- uthai@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ สุขสุมิตร

ตำเเหน่ง

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาสื่อสารดิจิทัลฯ

คุณวุฒิ

- ค.อ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

- ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา

e-mail

- prasit@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ

ตำเเหน่ง

- ประธานประจำสาขาวิชาสื่อสารดิจิทัลฯ

คุณวุฒิ

- นศ.ม. สื่อสารมวลชน

- ศศ.ม. รัฐศาสตร์

- ศศ.บ. ประวัติศาสตร์

e-mail

- prakobkiat@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด ขจรภัย

ตำเเหน่ง

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาสื่อสารดิจิทัลฯ

คุณวุฒิ

- นศ.ม. การประชาสัมพันธ์

- ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา

e-mail

- laiad@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

อาจารย์มัณฑนา สีเขียว

ตำเเหน่ง

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาสื่อสารดิจิทัลฯ

คุณวุฒิ

- Master Degree Moving Image

- ศ.บ. การออกเเบบ

- ท.บ. เทคโนโลยีการบรรจุ

e-mail

- montana@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

อาจารย์ประจำหลักสูตร


Mike

ผศ ดร.ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ

ประธานสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลเเละมัลติมีเดียJane

ผศ.อุทัย ยะรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลเเละมัลติมีเดียMike

ผศ.ประสิทธิ์ สุขสุมิตร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลเเละมัลติมีเดียJohn

ผศ.ละเอียด ขจรภัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลเเละมัลติมีเดียJohn

อาจารย์มัณฑนา สีเขียว

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลเเละมัลติมีเดีย