ปริญญาตรี

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Digital Business

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม :บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม :Bachelor of Business Administration (Digital Business)
ชื่อย่อ : B.B.A. (Digital Business)

ปรัชญาหลักสูตร

บัณฑิตนักพัฒนา ผู้นำธุรกิจสร้างสรรค์ ประยุกต์เทคโนโลยี สร้างรายได้พัฒนาท้องถิ่น

ปณิธาน

พัฒนาบัณฑิตเป็นนักธุรกิจดิจิทัล เน้นสร้างธุรกิจใหม่ พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะวิชาชีพของนักธุรกิจดิจิทัล

วิสัยทัศน์

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลมุ่งผลิตบัณฑิต สร้างดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) สู่ธุรกิจดิจิทัลสมัยใหม

พันธกิจ

1. พัฒนาบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ในการพัฒนาตนเองทั้งในวิชาชีพและความรู้ในการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างมืออาชีพ พร้อมเป็นนักธุรกิจดิจิทัล หรือผู้ประกอบการ ธุรกิจดิจิทัลที่มีความรู้ด้านแพลตฟอร์มสมัยใหม่ ด้วยจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
2. สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการผ่านการบูรณาการงานวิจัยและการแข่งขันในการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มทางธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์จากองค์ความรู้ จนสามารถสังเคราะห์และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณชนได้

เป้าประสงค์

1. มีความใฝ่รู้ในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพและความรู้สมัยใหม่ในการประกอบธุรกิจดิจิทัล
2. มีความพร้อมเป็นนักธุรกิจดิจิทัลหรือผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเป็นผู้พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม ด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสู่ธุรกิจที่ทันสมัย ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 1

อัตลักษณ์

บัณฑิตใฝ่รู้ มีทักษะ สร้างสรรค์ธุรกิจสู่ดิจิทัลแพลตฟอร์มของธุรกิจที่ทันสมัย สร้างยอดขาย มีรายได้คืนท้องถิ่น

เอกลักษณ์

อิสระแห่งจินตนาการ ผสานเทคโนโลยีใหม่ สร้างสรรค์แพลตฟอร์มธุรกิจดิจิทัล

จุดเด่นของสาขา

1. บุคลากรในสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลเป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอน และงานวิจัยลงชุมชน การทำงานด้านการตลาดดิจิทัล
2. การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลเน้นเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) และการเรียนรู้จากชิ้นงาน (Project Base Learnning) ทำให้นักศึกษาได้ทดลอง ทำเพื่อส่งเสริมความมั่นใจในตนเอง
3. นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสนใจโลกดิจิทัลและพร้อมจะเรียนรู้
4. นักศึกษามีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูลทำให้สามารถประยุกต์ความรู้กับการ ปฏิบัติงานได้
5. มีพื้นที่ให้นักศึกษาได้ลงปฏิบัติงานกับชุมชนท้องถิ่น และประเมินรายได้ที่เกิดกับชุมชนได้
6. มหาวิทยาลัยมีโครงการ Startup ส่งเสริมการสร้างธุรกิจใหม่ให้กับนักศึกษาในการ วางแผนธุรกิจและทดลองทำได้ นักศึกษาสามารถนำความคิดสร้างสรรค์ของตนที่เกิดจาก จินตนาการมาทำธุรกิจได้

ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษา เป็นภาษาไทย เเละภาษาอังกฤษ

รายละเอียดหลักสูตร

-

ตัวอย่างการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา

1. ประกอบธุรกิจ Start up
2. ผู้ประกอบการยุคใหม่บนธุรกิจดิจิทัล
3. Bloggerแผนการรับนักศึกษา

สมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ (https://dataset.vru.ac.th/ ) click
สมัครออนไลน์ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/Homepages.php) click ดาวน์โหลดใบสมัคร
สอบถามข้อมูลได้ที่ MS218 สาขาธุรกิจดิจิทัล โทร : 0-2529-3847
อีเมล: -ค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี


ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,500 บาท

ค่าเทอมแต่ละเทอม 10,000 บาท

รวมค่าเทอมตลอดหลักสูตร 80,000 บาท

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรประกอบไปด้วย

จำนวนหน่วยกิต หมวดวิชา
1.) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2.2) วิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาบังคับ 83 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
3.) หมวดวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
4.) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

กลุ่มวิชาธุรกิจดิจิทัล ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป XXXXXX วิชาการศึกษาทั่วไป 10
หมวดวิชาเอกบังคับ MDB101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
MMK101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
MDB102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5)
MBC103 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ 3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต : 22


ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป XXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 6
หมวดวิชาเอกบังคับ MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
MDB103 พฤติกรรมผู้บริโภคดิจิทัล 3(2-2-5)
MDB104 โครงสร้างข้อมูลเเละการจัดการเนื้อหาดิจิทัล 3(2-2-5)
MDB105 นวัตกรรมเเละเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5)
MAC126 หลักการบัญชี 3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต : 21


กลุ่มวิชาธุรกิจดิจิทัล ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป XXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 6
หมวดวิชาเอกบังคับ MFB101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
MDB201 หลักกฎหมายเเละจริยธรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6)
MDB202 การจัดการฐานข้อมูลดิจิทัล 3(2-2-5)
MDB206 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่าย 3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือก MDB207 การสื่อสารด้วยภาพ 3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต : 21


ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป XXXXXX การศึกษาทั่วไป 4
หมวดวิชาเอกบังคับ MDB203 มัลติมีเดียสำหรับธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5)
MDB204 การออกเเบบเเละพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกิจ 3(2-2-5)
MDB205 การวิเคราะห์เเละออกเเบบระบบงานธุรกิจ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเอกเลือก VLC101 เลือกเรียนภาษาที่ 3 อย่างนอย 1 วิชา
ภาษาจีนเบื้องต้น 1
3(2-2-5)
VLA105 ภาษาลาวเบื้องต้น 1 3(2-2-5)
VLJ101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 3(2-2-5)
VLK105 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือกเสรี XXXXXX เลือกเสรี 3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต : 19

กลุ่มวิชาธุรกิจดิจิทัล ชั้นปีที่ 3


ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป XXXXXX การศึกษาทั่วไป 4
หมวดวิชาเอกบังคับ VLE206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน 3(3-0-6)
MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
SMS104 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
MDB301 ความปลอดภัยของข้อมูลธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6)
หมวดวิชาเลือกเสรี XXXXXX เลือกเสรี 3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต : 19


ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเอกบังคับ MDB302 การเขียนโปรเเกรมสำหรับดิจิทัล 3(2-2-5)
MDB303 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
MDB304 การวิจัยเเละวิเคราะห์ธุรกิจดิจิทัล 4(2-4-6)
MDB305 การจัดการโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6)
หมวดวิชาเอกเลือก MDB407 การบริหารธุรกิจคำสัมพันธ์ในธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5)
หมวดวิชาภาคปฏิบัติ MDB310 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 1(45)
MDB311 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล 1(45)
MDB312 การเตรียมปฏิบัติโครงการวิชาชีพสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 1(45)
รวมหน่วยกิต : 17

กลุ่มวิชาธุรกิจดิจิทัล ชั้นปีที่ 4


ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาภาคปฏิบัติ MDB401 สหกิจศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 6(640)
MDB402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 6(640)
MDB403 ปฏิบัติการโครงการวิชาชีพสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 6(640)
รวมหน่วยกิต : 6

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาภาคปฏิบัติ MDB404 การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลเเละการสร้างธุรกิจใหม่ 4(2-4-6)
MDB405 สัมมนาธุรกิจดิจิทัล 4(2-4-6)
MDB406 การสร้างเเบรนด์ดิจิทัล 4(2-2-5)
รวมหน่วยกิต : 10

อาชีพหลังจบการศึกษา


1. ประกอบธุรกิจ Start Up
2. ผู้ประกอบการยุคใหม่บนธุรกิจดิจิทัล
3. Blogger

บรรยากาศ

รูปภาพบรรยากาศภายในสาขา

อาจารย์ ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง

ตำเเหน่ง

- ประธานสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

คุณวุฒิ

- ปร.ด. นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี

- วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

- บธ.บ. ระบบสารสนเทศ

e-mail

- nuttaya.iam@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิมา แป้นธัญญานนท์

ตำเเหน่ง

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

คุณวุฒิ

- กศ.ม. ธุรกิจศึกษา

- ค.บ. ธุรกิจศึกษา

e-mail

- artima@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

อาจารย์ ดร.ไอลดา อรุณศรี

ตำเเหน่ง

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

คุณวุฒิ

- ปรด. สารสนเทศศึกษา

- วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

- บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

e-mail

- ilada@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลียา ยางงาม

ตำเเหน่ง

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

คุณวุฒิ

- MIT. Web Engineering & Design

- วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

e-mail

- chaleeya@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชาย นาคนก

ตำเเหน่ง

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

คุณวุฒิ

- Ph.D. (Business Administration) English Program

- ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

- บธ.บ. การเงินการธนาคาร

e-mail

- sakchai@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

อาจารย์ประจำหลักสูตร


Mike

อาจารย์ ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง

ประธานสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลJane

ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลMike

อาจารย์ ดร.ไอลดา อรุณศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลJohn

ผศ.ชลียา ยางงาม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลJohn

ผศ.ดร. ศักดิ์ชาย นาคนก

อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล