กิจกรรม
สาขา วิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะสําหรับตลาดแรงงานทางด้านนิเทศศาสตร์ อันประกอบไปด้วยแขนงวิชาตต่างๆ อาทิ วารสารศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

เพื่อให้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีความพร้อม สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานในปัจจุบันและเป็นที่ต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ความสำคัญ

ของสาขานิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตร์เป็นศาสตร์ของการสื่อสารตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งในเรื่องของการสื่อสาร ด้านเวลาจากอดีตสู่ปัจจุบันหรืออย่างรูปธรรม คือ การใช้ศาสตร์และศิลป์ในการสื่อสารเพื่อรักษา รากเหง้า วัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงองค์ความรู้ ภูมิปัญญาต่างๆ

ถ่ายทอดจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ และอีกทั้งการสื่อสารด้านสถานที่จากอีกซีกโลกสู่อีกซีกโลก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีบทบาททั้งแจ้งข่าวให้ทราบรวมไป ถึงเป็นผู้ชี้นำสังคมในเรื่องต่างๆ


Communication Arts

ที่อยู่: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทร. 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-2580 E-mail :: management@vru.ac.thwith