ปริญญาตรี

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in General Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (General Management)
ชื่อย่อ : B.B.A. (General Management)

ปรัชญาหลักสูตร

มุ่งสร้างสรรค์ที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

วิสัยทัศน์

เป็นหลักสูตรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติด้านการจัดการ

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการทำงานเป็นทีม มีคุณธรรมจริยธรรม
2. การจัดการศึกษาบนพื้นฐานของศาสตร์ด้านการจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
3. พัฒนาขีดความสามารถด้านบริการวิชาการแบบบูรณาการและกระจายโอกาสไปสู่ชุมชน
4. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้เรียน

เป้าประสงค์

1. บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะชีวิตที่ดี และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
2. บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติด้านการจัดการลิตบัณฑิตให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

อัตลักษณ์

บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติด้านการจัดการที่มีส่วนร่วมกับองค์กร : GM : Can Do

เอกลักษณ์

เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง: บัณฑิตพร้อมใช้

จุดเด่นของสาขา

1. เน้นการเรียนรู้จากสถานประกอบการณ์จริง
2. พร้อมปฏิบัติงานได้หลังจบการศึกษา
3. มีการอบรมการใช้โปรเเกรมสำเร็จรูป Microsoft Office

ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษา เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

รายละเอียดหลักสูตร

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไปมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตให้สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและดำเนินงานมีการศึกษาดูงาน เชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพมาเป็นวิทยากรพิเศษ มีการฝึกงาน สหกิจศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทักษะด้านวิชาการ การทำงานเป็นทีม และทักษะชีวิตที่ดี

ตัวอย่างการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา

1. งานด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. งานด้านการวางแผนกลยุทธ์ นโยบายหรือการจัดการความรู้ (นักวางแผนกลยุทธ์)
3. บริษัทนำเข้า-ส่งออก และบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างไทย และประเทศต่าง ๆ
4. การปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการค้าและธุรกิจระหว่างประเทศ ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ
5. ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ/ พนักงานในธนาคารพาณิชย์ / บริษัทเงินทุน / บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
6. เจ้าของธุรกิจนำเข้าสินค้า นักเจรจาต่อรองธุรกิจ
7. พนักงานองค์กรด้านการส่งออก ทั้งภาครัฐและเอกชน
8. พนักงานประจำสถาบันการเงิน ฝ่ายการเงินและสินเชื่อระหว่างประเทศ
9. ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
10. ตัวแทนขนส่งสินค้า ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้นแผนการรับนักศึกษา

สมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ (https://dataset.vru.ac.th/ ) click
สมัครออนไลน์ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/Homepages.php) click ดาวน์โหลดใบสมัคร
สอบถามข้อมูลได้ที่ ห้องสาขาวิชาการจัดการทั่วไป MS103 โทร : 0-2529-3847 ต่อ 24, 0-2529-0674-7 ต่อ 31
อีเมล: -เพจ facebook

ค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี


ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,500 บาท

ค่าเทอมแต่ละเทอม 10,000 บาท

รวมค่าเทอมตลอดหลักสูตร 80,000 บาท

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรประกอบไปด้วย

จำนวนหน่วยกิต หมวดวิชา
1.) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2.) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 0 หน่วยกิต
2.1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 0 หน่วยกิต
2.2) วิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาบังคับ 60 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือก 30 หน่วยกิต
3.) หมวดวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
4.) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 7
หมวดวิชาเอกบังคับ MGM102 องค์การเเละการจัดการ 3(3-0-6)
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
MMK101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
MGM103 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต : 19


ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxx การศึกษาทั่วไป 7
หมวดวิชาเอกบังคับ MAC126 หลักการบัญชี 3(2-2-5)
MBA201 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
MGM201 การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
MGM204 การบริหารสำนักงาน 3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต : 19

กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ 2


ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxx การศึกษาทั่วไป 6
หมวดวิชาเอกบังคับ MFB101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
หมวดวิชาเอกเลือก MGM203 การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม 3(3-0-6)
MGM307 การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต : 18


ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxx การศึกษาทั่วไป 6
หมวดวิชาเอกบังคับ VLE206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน 3(3-0-6)
MAC122 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
SMS104 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
หมวดวิชาเอกเลือก MGM402 การจัดการต่างวัฒนธรรม 3(3-0-6)
หมวดวิชาเลือกเสรี MGM317 การจัดการธุรกิจไมซ์ 3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต : 19

กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ 3


ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxx การศึกษาทั่วไป 4
หมวดวิชาเอกบังคับ MFB203 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6)
MBC103 การใช้โปรเเกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ 3(2-2-5)
MGM302 การวางแผนเเละการบริหารโครงการ 3(3-0-6)
หมวดวิชาเอกเลือก MGM205 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ 3(3-0-6)
หมวดวิชาเลือกเสรี MGM317 การจัดการธุรกิจไมซ์ 3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต : 19


ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเอกบังคับ MGM303 การบริหารการผลิต 3(3-0-6)
MGM306 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
MGM309 การจัดการนวัตกรรมเเละการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
MGM301 การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6)
MGM401 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
หมวดวิชาเลือก MGM211 การจัดการสภาพเเวดล้อมทางธุรกิจ 3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต : 18

กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ 4


ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเอกบังคับ MGM404 สัมมนาปัญหาการจัดการ 3(2-2-5)
MGM403 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเอกเลือก MGM310 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 3(3-0-6)
MGM315 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 3(3-0-6)
หมวดวิชาภาคปฏิบัติ MGM411 หรือ MGM412 การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชีพการจัดการทั่วไปการ
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทั่วไป
1(45)
รวมหน่วยกิต : 13


ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาภาคปฏิบัติ MGM413 หรือ MGM414 สหกิจศึกษาวิชาชีพการจัดการทั่วไป
หรือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทั่วไป
6(640)
รวมหน่วยกิต : 6

อาชีพหลังจบการศึกษา


1. งานด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. งานด้านการวางแผนกลยุทธ์ นโยบายหรือการจัดการความรู้ (นักวางแผนกลยุทธ์)
3. บริษัทนำเข้า-ส่งออก และบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างไทย และประเทศต่าง ๆ
4. การปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการค้าและธุรกิจระหว่างประเทศ ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ
5. ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ/ พนักงานในธนาคารพาณิชย์ / บริษัทเงินทุน / บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
6. เจ้าของธุรกิจนำเข้าสินค้า นักเจรจาต่อรองธุรกิจ
7. พนักงานองค์กรด้านการส่งออก ทั้งภาครัฐและเอกชน
8. พนักงานประจำสถาบันการเงิน ฝ่ายการเงินและสินเชื่อระหว่างประเทศ
9. ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
10. ตัวแทนขนส่งสินค้า ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น

บรรยากาศ

รูปภาพบรรยากาศภายในสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิชา อนุกูล

ตำเเหน่ง

- ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

คุณวุฒิ

- กจ.ด. การจัดการดุษฎีบัณฑิต

- บธ.ม. บริหารธุรกิจ

- บธ.บ. บริหารธุรกิจ(การเงิน)

e-mail

- monsicha@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร

ตำเเหน่ง

- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

คุณวุฒิ

- DBA. Business Administration

- MPA. Public Administration,MBA.Business Administration

- ศศ.บ. รัฐศาสตร์

e-mail

- theathanick@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี

ตำเเหน่ง

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

คุณวุฒิ

- Ph.D. Strategic Management

- บธ.ม. บริหารธุรกิจ

- บธ.บ. การตลาด

e-mail

- rattana@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพจน์ บุษราคัมวดี

ตำเเหน่ง

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

คุณวุฒิ

- บธ.ม. การตลาด

- บธ.บ. การตลาด

- บธ.บ. การจัดการทั่วไป

e-mail

- vorapot@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ฐานมั่น

ตำเเหน่ง

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

คุณวุฒิ

- บธ.ม. การจัดการทั่วไป

- กศ.บ. คณิตศาสตร์

ติดต่อ

- siripong@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงเพชร สุขประเสริฐ

ตำเเหน่ง

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

คุณวุฒิ

- บธ.ม. บริหารธุรกิจ

- วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

ติดต่อ

- poungphet@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยธร ติณภพ

ตำเเหน่ง

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

คุณวุฒิ

- บธ.ด. บริหารธุรกิจ

- บธ.ม. การจัดการทั่วไป

- ศศ.บ. การจัดการทั่วไป

e-mail

- tanyatorn@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

ผศ.ศิริวรรณ คำดี

ตำเเหน่ง

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

คุณวุฒิ

- บธ.ม. การจัดองค์การ

- บช.บ. บัญชี

e-mail

- siriwan@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

อาจารย์ประจำหลักสูตร


John

ผศ.ศิริพงษ์ ฐานมั่น

ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไปMike

ผศ.ดร.มนสิชา อนุกูล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไปJane

ผศ.ดร.รัตนา สีดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไปJohn

ผศ.วรพจน์ บุษราคัมวดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไปJohn

ผศ.พวงเพชร สุขประเสริฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไปJohn

ผศ.ศิริวรรณ คำดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป