ภาพกิจกรรมสาขา
กิจกรรมบูมพี่บัณฑิต
ภาพบรรยากาศบูมพี่บัณฑิตประจำปีการศึกษา
กิจกรรม cleaning day
ภาพบรรยากาศนักศึกษาร่วมมือกันทำความสะอาดภาย
ในมหาวิทยาลัย
กิจกรรมทำบุญคณะวิทยาการจัดการ
ภาพบรรยากาศกิจกรรมของนักศึกษาสาขาการจัดการ
ทั่วไปในวันทำบุญคณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมงานวิทยาการแฟร์2562
ภาพรวมกิจกรรมที่จัดขึ้นให้นักศึกษาระหว่างภาค
พิเศษและภาคปกติได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
  Link
img