ปริญญาตรี

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Logistics and Supply Chain Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม :Bachelor of Business Administration (Logistics and Supply Chain Management)
ชื่อย่อ : B.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)

ปรัชญาหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะ สำหรับ ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อนำไปประยุกต์และสามารถแก้ปัญหา พัฒนาการจัดการระบบโลจิสติกส์เพื่อการแข่งขันกับต่างประเทศอันส่งผลต่อความเจริญทางด้าน เศรษฐกิจของประเทศไทย

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การผลิตบัณฑิตที่เป็นที่ยอมรับด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในระดับประเทศ

พันธกิจ

1. มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
2. มุ่งสร้างบัณฑิต ด้านความรู้ ทักษะปัญญาและการคิดวิเคราะห์ ในทุกองค์ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3. สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนผ่านกระบวนการวิจัย และการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
4. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อเป็นต้นแบบของการสร้างบัณฑิตด้านการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้านการจัดการการกระจายสินค้าใน ระดับประเทศ

เป้าประสงค์

นโยบายในแต่ละด้านความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Capability) และทักษะ (Skill)

อัตลักษณ์

รู้หน้าที่ มีไหวพริบ จิตอาสา พร้อมพัฒนา

เอกลักษณ์

การพัฒนานักศึกษาที่มี ด้านความรู้ (Knowledge) ที่มีการบูรณาการศาสตร์และวิทยาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ความสามารถด้านการปฏิบัติ (Capability) และ ทักษะ (Skill) ด้านภาษา การคิดคำนวณ การใช้เทคโนโลยี ในการทำงานและการดำเนินชีวิต (Learning by doing for problems solving by Knowledge Capability Skill.)

จุดเด่นของสาขา

1. อาจารย์ประจำสาขาวิชามีคุณวุฒิตรงตาม มคอ. 1 และ มคอ.2 ทั้ง 5 คน และอาจารย์
2. หลักสูตรมีการออกแบบเนื้อหากลุ่มรายวิชา ทั้ง 2 กลุ่มคือ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สัดส่วน 60:40
3. การบูรณาการ 3 ศาสตร์ คือ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ด้าน โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4. มีการศึกษาดูงานทุกชั้นปีในทุกๆ ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
5. เน้นการเรียนรู้ด้านทฤษฎีโลจิสติกส์ผ่านทฤษฎีเกม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (เช่น ทฤษฎี ซัพพลายเชนผ่านกิจกรรม Beer Game, การจัดการสินค้าคงคลัง, Lean Game การ วางแผนการผลิตและการวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยขจัดความสูญเปล่าและ คอขวด การออกแบบขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานการทำงาน SIPOC Swim lane Diagram, 5S การปรับปรุงเทคนิคการทำงาน)

ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษา เป็นภาษาไทย เเละภาษาอังกฤษ

รายละเอียดหลักสูตร

-

ตัวอย่างการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา

1. นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์เเละซัพลายเชน
2. ด้านวางแผนการผลิต
3.ด้านสินค้าคงคลัง
4. ด้านคลังสินค้า
5. ด้านการจัดซื้อ
6. ด้านการขนส่งเเละกระจายสินค้า
7. ด้านการนำเข้า - ส่งออกแผนการรับนักศึกษา

สมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ (https://dataset.vru.ac.th/ ) click
สมัครออนไลน์ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/Homepages.php) click ดาวน์โหลดใบสมัคร
สอบถามข้อมูลได้ที่ MS111 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เเละซัพลายเชน โทร : 0-2529-3847
อีเมล: -ค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี


ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,500 บาท

ค่าเทอมแต่ละเทอม 14,000 บาท

รวมค่าเทอมตลอดหลักสูตร 98,000 บาท

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรประกอบไปด้วย

จำนวนหน่วยกิต หมวดวิชา
1.) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2.2) วิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาบังคับ 60 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือก 30 หน่วยกิต
3.) หมวดวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
4.) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

อาชีพหลังจบการศึกษา


1. ประกอบอาชีพในสายการบริหารจัดการร้านค้าสมัยใหม่ในระดับบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายสนับสนุนสายงานด้านต่างๆ
ในบริษัทที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
2. สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวในด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เป็นต้น

บรรยากาศ

รูปภาพบรรยากาศภายในสาขา

อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์

ตำเเหน่ง

- ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

คุณวุฒิ

- วศ.ม. วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน

- วท.บ. อัญมณีวิทยา

e-mail

- kittinun@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

อาจารย์ ดร.ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม

ตำเเหน่ง

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

คุณวุฒิ

- บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์

- ศ.บ. ภาษาอังกฤษ

e-mail

- thanitnan@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

อาจารย์ ดร. นิศากร มะลิวัลย์

ตำเเหน่ง

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

คุณวุฒิ

- บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์

- ศศ.บ. รัฐศาสตร์

e-mail

- nisakorn@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

อาจารย์วัชรพล วงศ์จันทร์

ตำเเหน่ง

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

คุณวุฒิ

- บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์

- ทล.บ. การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ

e-mail

- watcharaphon@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

อาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์

ตำเเหน่ง

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

คุณวุฒิ

- วศ.ม. วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน

- วทบ. เทคโนโลยีการบรรจุ

e-mail

- thiranan@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

อาจารย์ประจำหลักสูตร


Mike

อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์

ประธานสาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์เเละซัพลายเชนJane

อาจารย์ ดร.ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์เเละซัพลายเชนMike

อาจารย์ ดร.นิศากร มะลิวัลย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์เเละซัพลายเชนJohn

อาจารย์วัชรพล วงศ์จันทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์เเละซัพลายเชนJohn

อาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์เเละซัพลายเชน