ปริญญาตรี

หลักสูตร บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administrator Program in Modern

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่)
ชื่อย่อ : บธ.บ.(การจัดการธุรกิจสมัยใหม่)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม :Bachelor of Business Administration (Modern Business Management)
ชื่อย่อ : B.B.A. (Modern Business Management)

ปรัชญาหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตนักบริหารธุจให้มีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของบริบทธุรกิจยุคใหม่ ภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณทิตให้เป็นผู้ประกอบการ ผู้บริหารมืออาชีพและขับเคลื่อนธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

1. พัฒนาทัศนคติการเป็นผู้ประกอบการและผู้บริหารมืออาชีพ
2. พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและผู้บริหารมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ
3. ส่งเสริมผู้ประกอบการและผู้บริหารมืออาชีพที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

เป้าประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความส่ามารถหลากหลาย และทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมเป็นผู้นำในการบริหารธุรกิจ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการประกอบธุรกิจพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างประสิทธิภาพเเละมีความรับผิดชอบต่อชุมชนเเละสังคม
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบธุรกิจ เเละมีค่านิยมในการประกอบอาชีพอย่างมีจรรญาบรรณ คุรธรรม เเละจริยธรรม

อัตลักษณ์

บัณฑิตมีความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

เอกลักษณ์

มุ่งเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อความสำเร็จของผู้ประกอบและผู้บริหารไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม

จุดเด่นของสาขา

การการจัดการเรียนการสอนแบบ ABCD
A: Activity based learning เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
B: Blended learning การเรียนรู้แบบผสมผสาน
C: Cooperative learning การเรียนรู้ผ่านความร่วมมือ
D: Design thinking การเรียนรู้ผ่านกระบวนการความคิดเชิงออกแบบ

ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษา เป็นภาษาไทย

รายละเอียดหลักสูตร

    หลักสูตรมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ยึดหลักมาตราฐานวิชาการและวิชาชีพระดับอุดมศืกษา มุ่งผลิตกำลังคนที่สนองความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้านการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ทั้งนักวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีพขั้นสูง มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตามสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าของวิทยากร เปิดโอกาสให้มีการเลือกเรียนได้อย่างกว้างขวางใน หลักสูตรระดับปริญญาตรี การจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนมั่งเน้นการปฏิบัติควบคู่ทฤษฎีทางวิชาการเเละพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในวิชาชีพ ทั้งในด้านเทคนิควิธีเเละการจัดการงาน

ตัวอย่างการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา

1. เจ้าของธุรกิจ (business owner)
2. ธุรกิจรายใหม่ (startup)
3. ผู้ประกอบการ (SME)
4. ผู้บริหารทั่วไป (GM)
5. ผู้บริหารระดับสูง (CEO)
6. ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเพื่อสังคม และองค์กรไม่แสวงหากำไร ทั้งในประเทศและต่างประเทศแผนการรับนักศึกษา

สมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ (https://dataset.vru.ac.th/ ) click
สมัครออนไลน์ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/Homepages.php) click ดาวน์โหลดใบสมัคร
สอบถามข้อมูลได้ที่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ หลักสูตร 2 ปี โทร : 0-2529-3847
อีเมล: -ค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี


ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,500 บาท

ค่าเทอมแต่ละเทอม 10,000 บาท

รวมค่าเทอมตลอดหลักสูตร 50,000 บาท

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรประกอบไปด้วย

จำนวนหน่วยกิต หมวดวิชา
1.) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2.2) วิชาเฉพาะ 43 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
3.) หมวดวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4 หน่วยกิต
4.) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ หลักสูตร 2 ปี ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VEGXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15
หมวดวิชาเอกบังคับ MBM304 การบริหารเเละการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6)
MBM305 การคิดเชิงออกเเบบเเละการสร้างธุรกิจใหม่ 3(0-6-5)
รวมหน่วยกิต : 21


ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX การศึกษาทั่วไป 15
หมวดวิชาเอกบังคับ MBM307 การจัดการห่วงโซ่คุณค่า 3(3-0-6)
MBM406 การวิเคราะห์เเละจัดการข้อมูลด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3(0-6-5)
หมวดวิชาปฏิบัติการ MBM301 การเตรียมสหกิจศึกษาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 1(45)
MBM302 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจสมัยใหม้ 1(45)
MBM303 การเตรียมปฏิบัติโครงงานวิชาชีพการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 1(45)
รวมหน่วยกิต : 22/21


ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคฤดูร้อน
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาปฏิบัติการ MBM401 สหกิจศึกษาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 3(320)
MBM402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 3(320)
MBM403 ปฏิบัติการโครงการวิชาชีพการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 3(320)
รวมหน่วยกิต : 3


กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ หลักสูตร 2 ปี ชั้นปีที่ 2


ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเอกบังคับ MBM306 การวางแผนทางการเงินเเละบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ 3(0-6-5)
MBM404 วิจัยการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 3(0-6-5)
MBM410 การบริหารงานบริการ 3(0-6-5)
หมวดวิชาเอกเลือก
เลือกเรียนกรณีเลือกกลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
MBM311 การพัฒนาแผนการธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ 3(2-2-5)
MBM416 การสื่อสารทางการตลาดเเบบบูรณาการ 3(3-0-6)
หมวดวิชาเลือก กรณีเลือกกลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ และไม่เลือกวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
เเละไม่เลือกวิชาปฏิบัติการเเละฝึกประสบการณ์/สหกิจศึกษา
MBM417 สัมนาการผู้ประกอบการ 3(0-6-5)
หมวดวิชาเอกเลือก
เลือกเรียนกรณีเลือกกลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ
MBM308 การสร้างสรรค์เเละพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ 3(2-2-5)
MBM410 กลยุทธ์เเละการวางแผนการตลาด 3(3-0-6)
หมวดวิชาเอกเลือก
กรณีเลือกกลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจเเละไม่เลือกวิชาปฏิบัติการ
เเละฝึกประสบการณ์/สหกิจศึกษา
MBM313 การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 3(3-0-6)
หมวดวิชาเลือกเสรี xxxx เลือกเสรี 3
รวมหน่วยกิต : 18/21


ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ MBM405 พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ 3(0-6-5)
หมวดวิชาเลือก กรณีเลือกกลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ MBM309 หลักการจัดซื้อเเละการบริหารสินค้าคงคลัง 3(3-0-6)
MBM316 ธุรกิจปลีกสมัยใหม่ 3(3-0-6)
MBM414 กลยุทธ์ธุรกิจสตาร์ทอัพ 3(3-0-6)
หมวดวิชาเลือกกลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ เเละไม่เลือกวิชาปฏิบัติการเเละฝึกประสบการณ์/สหกิจศึกษา MFB405 การศึกษาความเป็นไปได้เเละการวิเคราะห์โครงการ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือก กลุ่มเรียนกรณีเลือกกลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ MBM413 นวัตกรรมสังคมและบริษัทสังคม 3(3-0-6)
MBM407 การจัดการธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6)
MBM408 กลยุทธ์บริหารธุรกิจ 3(3-0-6)
หมวดวิชาเลือกกลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ เเละไม่เลือกวิชาปฏิบัติการเเละฝึกประสบการณ์/สหกิจศึกษา MBM412 โครงการการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxx เลือกเสรี 3
รวมหน่วยกิต : 15/18

อาชีพหลังจบการศึกษา


1. เจ้าของธุรกิจ (business owner)
2. ธุรกิจรายใหม่ (startup)
3. ผู้ประกอบการ (SME)
4. ผู้บริหารทั่วไป (GM)
5. ผู้บริหารระดับสูง (CEO)
6. ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเพื่อสังคม และองค์กรไม่แสวงหากำไร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บรรยากาศ

รูปภาพบรรยากาศภายในสาขา

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันธะ จันทะเสนา

ตำเเหน่ง

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

คุณวุฒิ

- Ph.D. Economics

- ศ.ม. เศรษฐศาสตร์

- บธ.บ. การเงินการธนาคาร

e-mail

- chata@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

อาจารย์ ดร.วิญญู วีรยางกูร

ตำเเหน่ง

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

คุณวุฒิ

- PhD. การตลาด

- MBA. การจัดการทั่วไป

- บธ.บ.การตลาด

e-mail

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์์วิกรานต์ เผือกมงคล

ตำเเหน่ง

- ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

คุณวุฒิ

- บธ.ม. การเงินการธนาคาร

- บช.บ. บัญชี

e-mail

- wikrant@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ สุขเกิด

ตำเเหน่ง

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

คุณวุฒิ

- ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

- ศ.บ. เศรษฐศาสตร์พัฒนา

e-mail

- ajcharawan@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

อาจารย์นิรินธนา บุษปฤกษ์

ตำเเหน่ง

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

คุณวุฒิ

- บธ.ม. บริหารธุรกิจ

- ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

e-mail

- nirintana@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

อาจารย์ประจำหลักสูตร


Jane

ผศ.วิกรานต์ เผือกมงคล

ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
สมัยใหม่Mike

รศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
สมัยใหม่Mike


อาจารย์ ดร.วิญญู วีรยางกูร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
สมัยใหม่John

ผศ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
สมัยใหม่John

อาจารย์นิรินธนา บุษปฤกษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
สมัยใหม่