ปริญญาตรี

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Modern Retail Business Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม :Bachelor of Business Administration (Modern Retail Business Management)
ชื่อย่อ : B.B.A (Modern Retail Business Management)

ปรัชญาหลักสูตร

มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่มีคุณธรรมจริยธรรมเเละเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านธุรกิจค้าปลีก

วิสัยทัศน์

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่มุ่งพัฒนาผลิตบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นนักค้าปลีกมืออาชีพ

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และการปฏิบัติด้านค้าปลีกสมัยใหม่ สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เเละความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณที่ถูกต้องในการประกอบอาชีพ
3. พัฒนาหลักสูตร เเละจัดการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับสถานการณ์เเละการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเเละสังคม ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับองค์กรค้าปลีกระดับประเทศเพื่อพัฒนา

เป้าประสงค์

1. บัณฑิตมีความรู้ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีจริยธรรมที่ดี เเละสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเเรงงาน เเละร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรเเละจัดการเรียนการสอน เพื่อให้บัณฑิต มีความพร้อม เเละทักษะในการปฏิบัติงานด้านการค้าปลีกได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา
3. ร่วมมือกับสถานประกอบการธุรกิจค้าปลีกชั้นนำในการพัฒนาหลักสูตรเเละจัดการเรียนการสอน
4. สร้างสรรค์ เเละบูรณาการการสอน กับงานวิจัย การบริการด้าน วิชาการ เเละ ศิลปวัฒนธรรม

อัตลักษณ์

บัณฑิต จิตอาสา พัฒนานักธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่อย่างสร้างสรรค์

เอกลักษณ์

-

จุดเด่นของสาขา

1. การฝึกปฏิบัติการงานในสถานประกอบการ
2. มีความร่วมมือกับสถานปะกอบการในการพัฒนาหลักสูตร
3. ห้องปฏิบัติการจำลองธุรกิจค้าปลีก

ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษา เป็นภาษาไทย

รายละเอียดหลักสูตร

1. หลักสูตรมีความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ การจัดกิจกรรม และ การเรียนการสอนร่วมกับเครือข่ายสถานประกอบการค้าปลีกที่มีชื่อเสียง
2. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเเบบ WIL (Work-Integrated Learning)
3. นักศึกษามีความสามารถ เเละพร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อจบการศึกษานักศึกษามีทักษะทางด้านธุรกิจค้าปลีกทั้งภาคทฤษฎีเเละภาคปฏิบัติ

ตัวอย่างการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา

1.ผู้ประกอบการธุรกิจ
2.นักวิเคาระห์การตลาด
3.นักพัฒนาธุรกิจค้าปลีกแผนการรับนักศึกษา

สมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ (https://dataset.vru.ac.th/ ) click
สมัครออนไลน์ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/Homepages.php) click ดาวน์โหลดใบสมัคร
สอบถามข้อมูลได้ที่ MS206 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ โทร : 0-2529-3847
อีเมล: -ค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี


ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,500 บาท

ค่าเทอมแต่ละเทอม 10,000 บาท

รวมค่าเทอมตลอดหลักสูตร 80,000 บาท

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรประกอบไปด้วย

จำนวนหน่วยกิต หมวดวิชา
1.) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2.2) วิชาเฉพาะ 103 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาบังคับ 66 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือก 30 หน่วยกิต
3.) หมวดวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
4.) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป XXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5
หมวดวิชาเอกบังคับ MMK101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
MRM101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
MAC126 หลักการบัญชี 3(2-2-5)
MBA201 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
MBC103 การใช้โปรเเกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ 3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต : 20


ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป XXXXXX การศึกษาทั่วไป 7
หมวดวิชาเอกบังคับ MMK408 เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสารเพื่อธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
MRM102 การจัดการธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
VLE201 การพัฒนาทักษะการฟังเเละการพูดภาษาาอังกฤษ 3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต : 19


กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป XXXXXX วิชาการศึกษาทั่วไป 8
หมวดวิชาเอกบังคับ MFB101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
MRM201 การจัดเเสดงร้านเเละการตกแต่งร้าน 3(3-0-6)
VLC205 ภาษาจียพื้นฐานสำหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
VLC202 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต : 20


ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป XXXXXX วิชาการศึกษาทั่วไป 6
หมวดวิชาเอกบังคับ VLE321 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
MRM209 ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล 3(3-0-6)
หมวดวิชาเลือก MRM302 การบัญชีเพื่อการค้าปลีก 3(3-0-6)
MRM405 การสร้างแบรนด์ 3(3-0-6)
หมวดวิชาเลือกเสรี XXXXXX เลือกเสรี 3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต : 21

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 3


ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเอกบังคับ SMS104 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
MHR201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
MRM301 การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
MLM101 หลักการจัดการโลจิสติกส์เเละซัพลายเชน 3(3-0-6)
หมวดวิชาเอกเลือกเสรี XXXXXX เลือกเสรี 3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต : 18


ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป XXXXXX วิชาการศึกษาทั่วไป 4
หมวดวิชาเอกบังคับ MRM307 สัมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5)
MRM309 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเเละนวัตกรรม 3(3-0-6)
MRM310 นวัตกรรมเเละเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
หมวดวิชาเลือก MRM312 การวิจัยในธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5)
MBM313 การผสานช่องทางการตลาดสำหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต : 19

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 4


ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาภาคปฏิบัติ MRM421 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1(45)
MRM423 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1(45)
MRM425 การเตรียมปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพทางธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1(45)
หมวดวิชาเอกเลือก MRM401 การจัดการหน้าร้าน 3(2-2-5)
MRM406 การจัดการกับปัญหาเเละการบริหารจัดการงานด้านการบริการ 3(2-2-5)
MRM409 กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5)
MRM410 การออกเเบบเเละการเลือกทำเลที่ตั้งร้านค้า 3(2-2-5)
MRM414 การบริหารหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต : 16

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาภาคปฏิบัติ MRM422 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 6(640)
MRM424 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 6(640)
MRM426 ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพทางการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 6(640)
รวมหน่วยกิต : 6

อาชีพหลังจบการศึกษา


1. ประกอบอาชีพในสายการบริหารจัดการร้านค้าสมัยใหม่ในระดับบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายสนับสนุนสายงานด้านต่างๆ
ในบริษัทที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
2. สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวในด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เป็นต้น

บรรยากาศ

รูปภาพบรรยากาศภายในสาขา

อาจารย์ ดร.ศรินธร ไชยรัตน์

ตำเเหน่ง

- ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

คุณวุฒิ

- บธ.ม. บริหารธุรกิจ

- บธ.บ. การตลาด

e-mail

- sarintorn@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์

ตำเเหน่ง

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

คุณวุฒิ

- บธ.ม. การตลาด

- นศ.บ. นิเทศศาสตร์

e-mail

- tannicha@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร

ตำเเหน่ง

- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

คุณวุฒิ

- DBA. Business Administration

- MPA. Public Administration,MBA.Business Administration

- ศศ.บ. รัฐศาสตร์

e-mail

- theathanick@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยธร ติณภพ

ตำเเหน่ง

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

คุณวุฒิ

- บธ.ด. บริหารธุรกิจ

- บธ.ม. การจัดการทั่วไป

- ศศ.บ. การจัดการทั่วไป

e-mail

- tanyatorn@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

อาจารย์ ดร.อัญชลี เยาวราช

ตำเเหน่ง

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

คุณวุฒิ

- บธ.ม. การตลาด

- บธ.บ. การจัดการทั่วไป

e-mail

- anchalee@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

อาจารย์ประจำหลักสูตร


Mike

อาจารย์ ดร.ศรินธร ไชยรัตน์

ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
สมัยใหม่Jane

อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
สมัยใหม่Mike

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
สมัยใหม่John

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยธร ติณภพ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
สมัยใหม่John

อาจารย์ ดร.อัญชลี เยาวราช

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
สมัยใหม่