ปริญญาตรี

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Tourism Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว)
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Tourism Management)
ชื่อย่อ : B.A. (Tourism Management)

ปรัชญาหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักออกเเบบเเละจัดการจุดหมายปลายทาง (Destination Design and Management) สร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวเเละบริการได้

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตนักออกเเบบเเละจัดการจุดหมายปลายทางที่มีคุณภาพ

พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีความคิดสร้างสรรค์สามารถเป็นนักจัดการจุดหมายปลายทาง สามารถสร้างนวัตกรรมเเละสร้างสรรค์การบริการด้านท่องเที่ยวได้อย่างสมดุลเเละยั่งยืนเพื่อพัมนาเศรษฐกิจของประเทศ
2. เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพมุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งในระดับประเทศเเละต่างประเทศ
3. มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู้ที่เป็นมาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมเเละภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความคิดเเละเเก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศเเละฉลาดรู้ด้านดิจิทัล เเละดำรงอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมปัจจุบันได้อย่างชาญฉลาด
4. มุ่งเน้นพัฒนาเเละกำหนดเเนวทางในการสำเร็จการศึกษาเพื่อให้บัณฑิตสามารถขอรับใบอนุญาติเป้นมัคคุเทศก์

เป้าประสงค์

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวมุ่งเน้นผลิตบัญฑิตให้เป็นนักออกเเบบเเละจัดการจุดหมายปลายทาง(Destination Design and Management)ที่มีคุณภาพสามารถทำงานในสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกได้

อัตลักษณ์

บัณฑิตสามารถทำงานในสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีความสุข เเละมีจิตสาธารณะต่อสังคม

เอกลักษณ์

เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้านการเป้นนักออกเเบบเเละจัดการจุดหมายปลายทาง (Destination Design and Management) เเละการผูู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

จุดเด่นของสาขา

1.การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการทุกชั้นปี
2.มีการจัดการเรียนการสอนเเบบ Coaching
3.เรียนรู้ผ่านการจำลองการนำเที่ยว

ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษา เป็นภาษาไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และภาษาอังกฤษ

รายละเอียดหลักสูตร

    คณะมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิต ในสาขาวิชาที่สามารถประกอบ อาชีพอิสระได้ระดับหนึ่ง เป็นบุคลากรที่มีความสามารถทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีความสามารถในการร่วมปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจเอกชน ได้เป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงการตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ คุณภาพชีวิต และคุณภาพของสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

ตัวอย่างการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา

1.เป็นผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว
2.มัคคุเทศก์
3.นักพัฒนาการท่องเที่ยว
4.ธุรกิจการประชุมเเละการเเสดงสินค้าแผนการรับนักศึกษา

- นอกจากนี้แล้ว บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น
สมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ( http://www.vru.ac.th ) click
สมัครออนไลน์ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/Homepages.php) click ดาวน์โหลดใบสมัคร
สอบถามข้อมูลได้ที่ ห้องสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว MS108 โทร : 0-2529-3847 ต่อ 33, 0-2529-0674-7 ต่อ 33
อีเมล: tourvru@hotmail.comค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี


ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,500 บาท

ค่าเทอมแต่ละเทอม 15,000 บาท

รวมค่าเทอมตลอดหลักสูตร 120,000 บาท

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรประกอบไปด้วย

จำนวนหน่วยกิต หมวดวิชา
1.) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2.) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 99 หน่วยกิต
2.1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
2.2) วิชาเฉพาะ 75 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาบังคับ 42 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือก 33 หน่วยกิต
3.) หมวดวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
4.) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป -
หมวดวิชาเอกบังคับ MTR101 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6)
พบที่ปรึกษา xxxxxx พบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ห้อง 0
รวมหน่วยกิต : 3


ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxx การศึกษาทั่วไป -
หมวดวิชาเอกบังคับ MTR202 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(2-2-5)
VLE203 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
หมวดวิชาเอกเลือก MTR104 การจัดการธุรกิจที่พักแรม 3(3-0-6)
VLC101 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 3(2-2-5)
VLJ101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 3(2-2-5)
VLK101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 3(2-2-5)
หมวดวิชาพื้นฐานเสริม VLE101 การเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 0(3-0-6)
รวมหน่วยกิต : 18

กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2


ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxx การศึกษาทั่วไป -
หมวดวิชาเอกบังคับ MTR103 กฎหมายและจรรยาบรรณในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6)
MTR206 ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยทางการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
หมวดวิชาเอกเลือก VLC102 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 3(2-2-5)
VLJ102 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 3(2-2-5)
VLK102 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 3(2-2-5)
หมวดวิชาพื้นฐานเสริม VLE210 กลยุทธ์การฟัง-พูดสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 0(1-2-5)
รวมหน่วยกิต : 15


ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxx การศึกษาทั่วไป -
หมวดวิชาเอกบังคับ MTR106 จิตวิทยาบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่อง 3(3-0-6)
MTR310 การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว 3(3-0-6)
VLE204 การพัฒนาทักษะการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
หมวดวิชาเอกเลือก MTR205 การจัดการประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดนิทรรศการ 3(3-0-6)
MTR308 การจัดการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
VLC201 สนทนาภาษาจีนระดับกลาง 1 3(2-2-5)
VLJ201 สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 1 3(2-2-5)
VLK201 สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 1 3(2-2-5)
หมวดวิชาพื้นฐานเสริม VLE310 กลยุทธ์การอ่าน-เขียนสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 0(3-0-6)
หมวดวิชาเลือกเสรี FEE000 เลือกเสรี 3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต : 27

กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3


ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเอกบังคับ MAC127 การบัญชีและการเงินเบื้องต้นสำหรับการจัดการท่องเที่ยว
Principles of Accounting and Financial for Tourism Management
3(3-0-6)
MTR203 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
MTR303 หลักการมัคคุเทศก์ 3(2-2-5)
MTR311 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
VLE206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน 3(3-0-6)
หมวดวิชาเอกเลือก MTR313 การจัดการการท่องเที่ยวเฉพาะทาง 3(3-0-6)
VLC202 สนทนาภาษาจีนระดับกลาง 2 3(2-2-5)
VLJ202 สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 2 3(2-2-5)
VLK202 สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 2 3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต : 27


ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเอกบังคับ MTR301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6)
MTR302 การจัดการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6)
MTR305 การจัดการธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร 3(3-0-6)
MTR307 หลักการวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว 3(2-2-5)
VLE221 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 3(3-0-6)
หมวดวิชาเอกเลือก VLC301 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1 3(2-2-5)
VLJ301 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1 3(2-2-5)
VLK301 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 1 3(2-2-5)
หมวดวิชาพื้นฐานเสริม VLE205 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่งานอาชีพ 0(3-0-6)
หมวดวิชาเลือกเสรี FEE002 เลือกเสรี 3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต : 27

กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4


ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาภาคปฏิบัติ MTR406 การเตรียมสหกิจศึกษาสำหรับหารจัดการท่องเที่ยว 1(45)
หมวดวิชาเอกบังคับ MTR306 การจัดการดำเนินงานบริการ 3(3-0-6)
MTR401 การวิจัยบริการและการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
MTR403 การวางแผนการท่องเที่ยวนานาชาติ 3(2-2-5)
VLE222 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 3(3-0-6)
หมวดวิชาเอกเลือก MTR314 การจัดการวิกฤตทางการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
VLC302 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2 3(2-2-5)
VLJ302 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 2 3(2-2-5)
VLK302 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 2 3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต : 25


ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาภาคปฏิบัติ MTR407 สหกิจศึกษาสำหรับการจัดการท่องเที่ยว 6(2000)
รวมหน่วยกิต : 6

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับเรียน 30 หน่วยกิต)


รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 3(2-2-5)
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน 2(1-2-3)
VGE105 ภาษา การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4(2-4-6)
VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ 4(2-4-6)
VGE107 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 4(2-4-6)
VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 4(2-4-6)
VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 4(2-4-6)
VGE110 ความฉลาดทางดิจิตอล 2(1-2-3)
VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ 2(1-2-3)
รวมหน่วยกิต : 32

อาชีพหลังจบการศึกษา


1. ไกด์/มัคคุเทศก์/ล่ามแปลภาษา
2. เจ้าหน้าที่ประสานงานทัวร์
3. เจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตรโดยสารและสำรองตั๋ว
4. เจ้าหน้าที่ออกแบบโปรแกรมนำเที่ยว/ที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยว
5. เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลให้กับลูกค้า/เจ้าหน้าที่ประสานงานและดูแลลูกค้า
6. พนักงานต้อนรับของโรงแรม/พนักงานบริการบนเรือสำราญ

บรรยากาศ

รูปภาพบรรยากาศภายในสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์

ตำเเหน่ง

- คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

คุณวุฒิ

- ศศ.ม. การจัดการท่องเที่ยว

- ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับ 2)

e-mail

- praphunphong@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

- การประเมินผลโครงการข่าวประชาชนมีส่วนร่วม ประจำปี 2549 สนับสนุนทุนวิจัยโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กอ.รมน. (ผู้ร่วมวิจัย)

- การประเมินผลโครงการต่อสู้ความยากจน ประจำปี 2550 สนับสนุนทุนวิจัยโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) (ผู้ร่วมวิจัย)

- การจัดการท่องเที่ยวเชิงชุมชนของชุมชนรางจระเข้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดในเขตภาคกลาง (2560)

ผลงานทางวิชาการ

- ตำราอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

- เอกสารประกอบการสอนหลักการมัคคุเทศก์

- บทความวิชาการ เรื่อง “เปิดประตูสู่ปทุมธานี เมืองไทยมอญ อารยธรรมอันล้ำค่า” ในวารสารวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์

ตำเเหน่ง

- รองคณบดีฝ่ายบริหารและมาตรฐานการศึกษา

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

คุณวุฒิ

- ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

- ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับ 2)

e-mail

- pawarisa@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

อาจารย์จุรีรัตน์ หนองหว้า

ตำเเหน่ง

- ประธานสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

คุณวุฒิ

- ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

- ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

e-mail

- jureerat@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย

ตำเเหน่ง

- รองอธิการบดี

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

คุณวุฒิ

- บธ.ม. บริหารธุรกิจ

- ศษ.บ.บริหารธุรกิจ

e-mail

- jessada@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

อาจารย์พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี

ตำเเหน่ง

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

คุณวุฒิ

- ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

- บธ.บ.การท่องเที่ยว

e-mail

- pongpipat@vru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

- 025-293-847

ผลงานวิจัย

-

ผลงานทางวิชาการ

-

อาจารย์ประจำหลักสูตร


Mike

อาจารย์จุรีรัตน์ หนองหว้า

ประธานสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวMike

ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวJane

ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวJohn

อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวJohn

อาจารย์พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว