เกี่ยวกับข้อมูลคณะ

ค้นหา   

ประวัติคณะ

          คณะวิทยาการจัดการพัฒนามาจากภาควิชาสหกรณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าในรัฐบาลสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พ.ศ. 2524 โดยกำหนดให้นักศึกษาครูทุกคนต้องเรียนวิชาสหกรณ์เบื้องต้น เพื่อนำไปเป็นความรู้พื้นฐานในการสอนนักเรียนต่อไป จากนั้นภาควิชาสหกรณ์ได้พัฒนาขึ้นเป็นลำดับและได้นำแขนงวิชาในสาขาวิชาการจัดการเข้ามาอยู่รวมกับภาควิชาสหกรณ์ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ การตลาด และการบัญชี เพื่อให้สามารถสอนวิชาสหกรณ์เบื้องต้นได้อย่างสมบูรณ์ และในปี พ.ศ. 2528 ได้ปรับเปลี่ยนชื่อจากภาควิชาสหกรณ์มาเป็นคณะวิชาวิทยาการจัดการและเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ต่อมาได้มีการเปิดสอนโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์และโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ตามลำดับ

               เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่อวิทยาลัยครูทั่วประเทศ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ จึงใช้นามว่า “สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์” ตั้งแต่นั้น เป็นต้นมา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” และวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยังผลให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีประชาชนทั่วไปสนใจเข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก จึงมีการขยายการรับนักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการกับการขยายตัวทางธุรกิจ และความต้องการในการเข้าศึกษาต่อ ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในพ.ศ. 2550 เปิดสอนในสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว พ.ศ. 2551 เปิดสอนในสาขาวิชาการจัดการการบิน และพ.ศ. 2553 ได้มีการพัฒนาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และพ.ศ. 2556 เปิดสอนสาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ โดยจัดให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อนำคณะวิทยาการจัดการไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
2559 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย
2552 - 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกส์ ศิริโวหาร
2548 - 2552
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิราภรณ์ ฟักจันทร์
2546 - 2548
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะ เกษโกศล
2539 - 2546
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลวดี คูหะโรจนานนท์
2538 - 2539
อาจารย์เนิน นวนคงรอด
2534 - 2538
อาจารย์ปรีชา เผือกคเชนทร์
2527 - 2534

ปรัชญา

“ ศึกษาดี มีคุณธรรม วิทยาการก้าวล้ำ นำสู่สากล ”

ปณิธาน

คณะวิทยาการจัดการมีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างนักศึกษาให้มีความรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการในลักษณะบูรณาการสาขาวิชา มีมาตรฐานระดับสากล ส่งเสริมคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สังคมในรูปแบบวิจัยตำรา และการบริการวิชาการ

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะชั้นนำในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

พันธกิจ

1. พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพโดยเน้นการจัดการเรียนการสอน Education 4.0 โดยการ บูรณาการกับการทำงาน (WIL) และการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนางานวิจัย พันธกิจสัมพันธ์ บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ของท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน
4. บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่อาเซียน

อัตลักษณ์

“บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น”

เอกลักษณ์

เป็นสถาบันที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับ Education 4.0 ให้ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ โดยการ บูรณาการกับการทำงาน (WIL) และการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
2. การจัดการพันธกิจสัมพันธ์ และให้บริการวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และการแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
3. การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ความหมายของสี

สีเทา สื่อถึง ความฉลาด ปัญญา ความภูมิฐาน น่าเชื่อถือ
สีเเสด สื่อถึง พลัง ศรัทธา ความกระตือรือร้น

ความหมายสัญลักษณ์

เป็นรูปที่คนประสานความร่วมมือเชื่อมโยงกันวงกลมบ่งบอกถึงการเป็นทีมเวิร์ค เเละองค์ความรู้ที่หลากหลายอันจะนำไปสู่การผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ