คณะกรรมการประจำส่วนราชการ คณะวิทยาการจัดการ
 
   


 
ดร.สมนึก ศรีปริวาทิน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 


 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 

 
นางสาวจิตตรวีร์ โสภณเมธีฐิติกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
 
   
   
   
 
 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th