เอกสารสำหรับบุคลากร
  แบบฟอร์มประเมินการปฎิบัติงาน
  แบบฟอร์ม Portfoilo และ ปม.
  แบบ ปม1 สายวิชาการ
  แบบ ปม1 สายสนับสนุน
  แฟ้มสะสมงาน "พนักงานมหาวิทยาลัย" สายวิชาการ 3 ปี
  แฟ้มสะสมงาน "พนักงานมหาวิทยาลัย" สายสนับสนุน 3 ปี
   
  แบบฟอร์มต่างๆ
แบบเสนอขอโครงการ/แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2555
แบบฟอร์มมคอ.5
แบบฟอร์มมคอ.3
แบบฟอร์มใบสมัครอาจารย์พิเศษ
ใบเบิกเงินค่านิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ขออนุญาตไปนิเทศ
แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานที่
แบบลงเวลาปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา กศ.ปช.
แบบฟอร์มตารางสอน
แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอน
แบบฟอร์มขอสอนชดเชย
แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
แบบฟอร์มใบอนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ
แบบฟอร์มรายละเอียดประกอบการขอใช้รถยนต์
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มใบลาออก
แบบฟอร์มใบลากิจส่วนตัว
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร
   
   
 
 
 
 
 
 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th