โครงการบริการวิชาการ
เพื่อถ่ายทอดสู่บุคคลากรและเผยแพร่สู่สาธารณชน (ศิลปะประดิษฐ์ของชำร่วย เดคูพาจ (Decupage)
วันที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม MS216 คณะวิทยาการจัดการ
 

ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847