โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 60
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (กนผ.01)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (กนผ.01) รายเดือน
   2559 || ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม
   2560 || มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม
   - โครงการที่ระบุระยะเวลาตลอดปีงบประมาณ
   - โครงการระดับคณะ
   - โครงการปรับปรุงหลักสูตร
แบบฟอร์ม การเสนอโครงการ (กนผ.04)
แบบสรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรม (กนผ.05)
ดำเนินโครงการแล้ว หมายถึง ดำเนินโครงการแล้ว คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม หมายถึง คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
ประเภทโครงการตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
 
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
สถานะ
- -
-
-
-
   
   
 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th