งานศิลปวัฒนธรรม
 
 แผนศิลบวัฒนธรรม คณะกรรมการ

ภาพกิจกรรมการทำนุบำรุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม

คลิก โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชุมชนสามชุกตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี
(6 พฤษภาคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนสามชุกตลาดร้อยปี จ.สุพรรณบุรี
(18 มีนาคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนสามชุกตลาดร้อยปี จ.สุพรรณบุรี
(5 มีนาคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

คลิก โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนสามชุกตลาดร้อยปี จ.สุพรรณบุรี
(25 กุมภาพันธ์ 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..

 
 
 
 
 
 
 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th