การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาการจัดการเข้ารับ"การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ปีการศึกษา 2563" โดยมี ผศ.ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์ ประธานกรรมการตรวจประเมิน รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร ผศ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย กรรมการตรวจประเมิน เเละผศ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์ เป็นกรรมการเเละเลขานุการตรวจประเมิน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม MS216 คณะวิทยาการจัดการ