อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-saraban)

คณะวิทยาการจัดการจัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-saraban) ให้กับบุคลากร โดย ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการอบรมเเละนางสาวสุกัญญา แก่นสมบัติ เป็นผู้บรรยายการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-saraban) ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม MS216 และระบบออนไลน์