ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Improvement Plan ตามเกณฑ์ EdPEX ระดับคณะ

คณะวิทยาการจัดการ ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Improvement Plan ตามเกณฑ์ EdPEX ระดับคณะ โดย ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน ในการประชุม รวมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร กับ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม ms 216