ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Improvement Plan ตามเกณฑ์ EdPEX ระดับคณะ

คณะวิทยาการจัดการ ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Improvement Plan ตามเกณฑ์ EdPEX ระดับคณะ โดย ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน ในการประชุม รวมกับคณะกรรมการ EdPEx ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ