กฎหมาย ระเบียบ เเนวปฏิบัติ ปัญหาเเละอุปสรรคในการเบิกจ่าย

คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมประชุมเเลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ เเนวปฏิบัติ ปัญหาเเละอุปสรรคในการเบิกจ่าย จัดโดย งานการเงินเเละบัญชี กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง MS 212 คณะวิทยาการจัดการ