มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้มาเยี่ยมศึกษาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้มาเยี่ยมศึกษาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง MS212 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์