ร่วมใช้สิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

อาจารย์ประจำเเละข้าราชการร่วมใช้สิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS 212