กีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16 “เจ้าฟ้าเกมส์” ประจำปี 2563

คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16 “เจ้าฟ้าเกมส์” ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์