โครงการส่งเสริมคุณธรรมตั้งจิตสวดมนต์

อาจารย์ บุคลาการเเละนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการร่วมสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเเด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ใน"โครงการส่งเสริมคุณธรรมตั้งจิตสวดมนต์ ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น. ณ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้เเละงานวิชาการ ชั้น 11 หรือหอประชุมวไลยอลงกรณ์