วิทยาการจัดการแฟร์ 2563

ภาพรวมกิจกรรม"วิทยาการจัดการแฟร์ 2563" ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาการจัดการ