บริหารคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมบริหารคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ"แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ทางด้านงานวิจัยประเด็นความรู้เทคนิคการสื่อสารเพื่อเก็บข้อมูลในชุมชน" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์เเละผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดีเป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS212 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์