ประกันคุณภาพ สาขาวิชาโลจิสติกส์เเละซัพพลายเชน

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสาขาวิชาโลจิสติกส์เเละซัพพลายเชน ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง smart classroom ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ