ประกันคุณภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS 213