ประกันคุณภาพ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS 216