ประกันคุณภาพ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS 216