ประกันคุณภาพ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS 213