ประกันคุณภาพ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS 216