ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS 216