ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 63

คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรม"ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563" โดย ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณาจารย์ร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์