ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรม"ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 " ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์