รับการติดตาม ตรวจสอบ เเละประเมินผลงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ รับการติดตาม ตรวจสอบ เเละประเมินผลงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหาร และอาจารย์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม MS 216 คณะวิทยาการจัดการ