งานเเสดงมุทิตาจิต ประจำปี พ.ศ. 2563

คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมงานเเสดงมุทิตาจิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์