งานลอยกระทงวไลยอลงกรณ์ 2563

อาจารย์ บุคลากรเเละนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมเดินขบวนในงานลอยกระทงวไลยอลงกรณ์ 2563 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์