โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ปี 2563

คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ปี 2563 ระหว่างวันที่ 16 -18 ธันวาคม 2563 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก