พิธีวางพวงมาลาพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้า...2564

คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา พระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 2564 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธีวางพวงมาลา พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ณ วิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์