การวิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์เข้ารับ"การวิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง" ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม MS216 คณะวิทยาการจัดการ