ธรรมะรักษา & fms full of happiness

คณะวิทยาการจัดการได้จัดกิจกรรม "ธรรมะรักษาคณะวิทยาการจัดการ" และกิจกรรม fms full of happiness ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาการจัดการ