การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ เเละ การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2564

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 8/2564 เเละ การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2564 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุม ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS216