การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ เเละ การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 1/2565 เเละ การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2565 โดย ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุม ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS216