การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 2/2565 เเละ การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2565

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 2/2565 เเละ การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2565 โดย ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุม ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS216