การประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2564 โดย ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุม ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม MS216