การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1เเละคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 2

การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1เเละคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 2 โดย ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุม ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม MS216