การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2เเละคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 3

การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2เเละคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 3 โดย ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุม ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม MS216