การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 3เเละคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 4

การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 3เเละคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 4 โดย ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุม ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม MS216