การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 4

การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 4 โดย ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุม ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม MS216