การประชุมคณะกรรมการวิชาการเเละการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 5

การประชุมคณะกรรมการวิชาการเเละการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 5 โดย ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุม ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม MS208