การประชุมคณะกรรมการวิชาการเเละการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 6

ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2564 เเละคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS216