การคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 7/2564เเละประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2564

ผศ.ดร.รัตนา สีดี รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 7/2564 เเละ อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2564 ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS216